Stichting Duurzaam Verpakkingsglas

Bestuursondersteuning en secretariaatsvoering SDV. Beleidscommunicatie en consumentenvoorlichting.


Ontwikkeling (2018) en in 2024 actualisering van het materiaalverduurzamingsplan verpakkingsglas voor de glasverpakkingsketen, verenigd in Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (OI, Ardagh Group, Maltha Glasrecycling; (SDV)). Aanleiding is de Raamovereenkomst Verpakkingen, waarin behalve voor producenten/importeurs ook maatregelen worden voorgesteld voor materialen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft dit vertaald naar materiaalverduurzamingsplannen, met daarin de ‘hoogst haalbare doelstellingen voor verpakken’. SDV is als materiaalorganisatie verantwoordelijk voor het opstellen van het materiaalverduurzamingsplan voor verpakkingsglas (MVP). En medeverantwoordelijk voor het realiseren van 90% glasrecycling. Het plan biedt o.m. input en inspiratie voor verpakkend bedrijfsleven en (branche-brede) afspraken over het verduurzamen van productverpakkingsketens. Gemeenten en inzamelaars vinden in het plan tips en voorbeelden om de glasinzameling nog verder te verbeteren. Tevens: kennisdeling en een positief beeld over de sector en glasverpakkingen bevorderen bij diverse doelgroepen. (Actualisering MVP in 2023.)

Ontwikkeling en uitvoering van diverse activiteiten, voor en met stakeholders, om meer glas in de keten te houden en de kwaliteit van het ingezamelde glas te verbeteren (minder stoorstoffen). Meer scherven beschikbaar voor het glasfabricageproces, meer recycled content in glazen verpakkingen. Reductie CO2-uitstoot. Zo hoog mogelijke recycling tegen de laagst mogelijke kosten.

In 2022 is 79% gerecycled. Het hergebruik van glas (statiegeldglas) hierbij opgeteld maakt glas 89% circulair.

Glasrecycling in Nederlands en Europees perspectief, samenwerking met FEVE (Europese glasindustrie) en FERVER (Europese glasrecyclingindustrie), Friends of Glass. Campagne Close the Glass Loop.

Als inert en oneindig recyclebaar verpakkingsmateriaal draagt glas positief bij aan een duurzame en gezonde samenleving. ‘Glass-to-glass’ recycling en materiaalbehoud, energiegebruik, circulaire economie, sterke eigenschappen van glasverpakkingen.

Actualisering en beheer website duurzaamglas.nl. Beheer social media (Linkedin). Vernieuwen logo SDV. Advies en input voor de Recyclecheck Glazen Verpakkingen van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (2021). Ontwikkeling en communicatie van de flyer ‘Waarom is goed glas scheiden via de glasbak zo belangrijk?‘, voor gemeenten en inzamelaars (2023). Ontwikkeling infographic ‘Recycling van glazen verpakkingen (2021). Actualiseren scheidingswijzer en activatie doelgroepen (2023).


Beschrijving

Bestuursondersteuning; positionering sector en materiaal; beleidscommunicatie; ontwikkeling materiaalverduurzamingsplan verpakkingsglas